Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejski Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Gdańsku

Dyrekcyjna 5 80-852 Gdańsk

 

Deklaracja dostępności strony podmiotowej BIP

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku.

Data publikacji strony internetowej: 2022-07-25
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-27

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-07-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W przypadku problemów z dostępnością strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności prosimy o kontakt z redaktorem Biuletynu za pośrednictwem poczty e-mail na adres: barbara.paszkiewicz@gdansk.gda.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58/320 22 96. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Opis dostępności architektonicznej budynku Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności dostępny jest w „Raporcie o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego.

Brak aplikacji mobilnych.

Informacje

Liczba wyświetleń: 303
Utworzono dnia: 04.09.2022

Historia publikacji

  • 27.03.2023 22:51, Barbara Paszkiewicz
    Edycja dokumentu: Deklaracja dostępności strony podmiotowej BIP
  • 27.03.2023 22:45, Barbara Paszkiewicz
    Edycja dokumentu: Deklaracja dostępności strony podmiotowej BIP
  • 27.03.2023 22:19, Barbara Paszkiewicz
    Edycja dokumentu: Deklaracja dostępności strony podmiotowej BIP