Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejski Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Gdańsku

Dyrekcyjna 5 80-852 Gdańsk

 

Karty parkingowe dla osób z niepełnosprawnością

WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek o wydanie karty parkingowej, opatrzony własnoręcznym podpisem osoby zainteresowanej (pole nr 27 i 56) oraz wzorem podpisu, który należy złożyć w środku ramki na stronie 3 (pole nr 57)
 • potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie karty parkingowej w wysokości 21 zł na wskazane konto: 86 1240 1268 1111 0010 5863 8254 tytułem opłaty za wydanie karty parkingowej + imię i nazwisko - opłaty można dokonać za pomocą przelewu internetowego, w banku lub za pośrednictwem operatora pocztowego
 • 1 fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiająca tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami
 • oryginał orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do wydania karty parkingowej (do wglądu)

UWAGA!

Prawomocne orzeczenie to orzeczenie wobec, którego upłynął termin do wniesienia odwołania, czyli 14 dni licząc od daty odbioru orzeczenia. Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Orzeczenie staje się ostateczne i prawomocne w chwili złożenia pisemnego oświadczenia w tym zakresie.
Karta nie może zostać wydana jeżeli złożono odwołanie od orzeczenia.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Dokumentację należy składać w punkcie przyjęć wniosków lub za pośrednictwem operatora pocztowego/kuriera w:
Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Dyrekcyjna 5
80-852 Gdańsk

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Kartę parkingową można odebrać osobiście lub może zostać przesłana za pośrednictwem operatora pocztowego.

OPŁATY

Za wydanie karty parkingowej pobierana jest opłata w wysokości 21 zł na wskazane konto: 86 1240 1268 1111 0010 5863 8254 tytułem opłaty za wydanie karty parkingowej + imię i nazwisko - opłaty można dokonać za pomocą przelewu internetowego, w banku lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

TRYB ODWOŁAWCZY

Brak

DODATKOWE INFORMACJE

 1. Wniosek osoby z niepełnosprawnością składa się do wybranego przewodniczącego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwanego dalej „przewodniczącym zespołu"
 2. Zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych osoba z niepełnosprawnością składa wniosek osobiście z wyjątkiem:
  *osoby, która nie ukończyła 18 roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów
  * osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców
  * osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd
 3. Komunikat w sprawie ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz stopniu niepełnosprawności oraz kart parkingowych.
 4. Karta parkingowa wystawiana jest na osobę z niepełnosprawnością. Korzystając z przywilejów wynikających z posiadania karty parkingowej, osoba z niepełnosprawnością może kierować pojazdem lub może być wieziona przez innego kierowcę innym pojazdem. Kierowca tego pojazdu, w momencie przewożenia osoby z niepełnosprawnością przejmuje wszystkie przywileje właściciela karty
 5. Kartę parkingową wykładamy w przedniej części samochodu, stroną z numerem oraz datą ważności, a nie stroną ze zdjęciem
 6. Karta parkingowa obowiązuje na terenie naszego kraju oraz w krajach Unii Europejskiej
 7. Kierowca pojazdu oznakowanego tą kartą może parkować pojazd na miejscach parkingowych oznakowanych znakiem drogowym: na niebieskim tle wózek inwalidzki i tzw. koperta
 8. Karta parkingowa uprawnia do niestosowania się do poniższych dziewięciu znaków drogowych:
  Objaśnienia znaków:
  B-1 – „zakaz ruchu w obu kierunkach”
  B-3 – „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych”
  B-3a – „zakaz wjazdu autobusów”
  B-4 – „zakaz wjazdu motocykli”
  B-10 – „zakaz wjazdu motorowerów”
  B-35 – „zakaz postoju”
  B-37 – „zakaz postoju w dni nieparzyste”
  B-38 – „zakaz postoju w dni parzyste”
  B-39 – „strefa ograniczonego postoju”

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych
 3. ​Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych

Informacje

Liczba wyświetleń: 7583
Utworzono dnia: 10.08.2022
Dokument wprowadził:
Barbara Paszkiewicz
Dokument opublikował:
Barbara Paszkiewicz

Historia publikacji

 • 04.07.2023 22:30, Barbara Paszkiewicz
  Edycja strony: Karty parkingowe dla osób z niepełnosprawnością
 • 31.05.2023 11:54, Barbara Paszkiewicz
  Edycja strony: Karty parkingowe dla osób z niepełnosprawnością
 • 21.11.2022 20:27, Barbara Paszkiewicz
  Edycja strony: Karty parkingowe dla osób z niepełnosprawnością