Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejski Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Gdańsku

Dyrekcyjna 5 80-852 Gdańsk

 

Uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę, a w przypadku osób w wieku 16 do 18 lat lub dorosłych ubezwłasnowolnionych lub pozbawionych zdolności do czynności prawnych przez opiekuna prawnego
 • oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia wystawionego przez lekarza, pod opieką którego znajduje się wnioskodawca
 • oświadczenie o adresie stałego zamieszkania
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca rozpoznanie choroby

UWAGA!
Zaświadczenie jest ważne 30 dni od daty wystawienia.

Załączniki:

 • dokumenty medyczne potwierdzające rozpoznania opisane przez lekarza w zaświadczeniu lekarskim o stanie zdrowia (wyniki badań, karty leczenia szpitalnego, przebieg leczenia w poradni, inne dokumenty pozwalające ustalić niepełnosprawność i czas jej powstania) - oryginały lub ksero i oryginały do wglądu albo kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wystawcę dokumentu, notariusza lub pracownika Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 • odpisu skrócony aktu urodzenia (do wglądu) - w przypadku osób w wieku 16 do 18 lat
 • oświadczenie o adresie stałego zamieszkania (dot. innego niż w dokumencie tożsamości)
 • oświadczenie o miejscu pobytu (dot. osób nie posiadających meldunku lub czasowo przebywających poza miejscem swojego stałego zamieszkania) 
 • poprzednie orzeczenie (jeśli było wydane)
 • postanowienie sądu o ustanowieniu opieki lub kurateli (w przypadku osób ubezwłasnowolnionych lub pozbawionych zdolności do czynności prawnych, dla których został ustanowiony opiekun lub kurator

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Dokumentacja może zostać złożona w:
Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Dyrekcyjna 5
80-852 Gdańsk

 • osobiście
 • za pośrednictwem operatora pocztowego
 • za pośrednictwem kuriera
 • osoby trzeciej, której Wnioskodawca udostępni dokumentację w celu jej złożenia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Miesiąc od daty złożenia kompletu dokumentów

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wnioskodawca zawiadamiany jest listownie o terminie posiedzenia składu orzekającego.
Orzeczenie przesyłane jest wnioskodawcy drogą pocztową w ciągu 14 dni od daty posiedzenia składu orzekającego.

OPŁATY

brak

TRYB ODWOŁAWCZY

Istnieje możliwość odwołania się od otrzymanego orzeczenia do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w terminie 14 dni od daty odbioru decyzji. Odwołanie należy przesłać pocztą lub złożyć w punkcie przyjęć wniosków zgodnie z pouczeniem zawartm w treści orzeczenia tj. za pośrednictwem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

DODATKOWE INFORMACJE

Zgodnie z art. 15h ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych wywołanych nimi sytuacji "z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność: upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowując ważność do upływu 60 dnia od owołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności".

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Załączniki:

Wniosek

Utworzono dnia 06.10.2022, 23:08

Zaświadczenie

Utworzono dnia 11.08.2022, 11:48

Oświadczenie o miejscu stałego pobytu

Utworzono dnia 11.08.2022, 11:49

Oświadczenie do wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności w celu ustalenia wskazania do wydania karty parkingowej

Utworzono dnia 09.08.2022, 21:45

Wniosek o wydanie duplikatu orzeczenia

Utworzono dnia 09.08.2022, 21:30

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania

Utworzono dnia 09.08.2022, 23:27

Informacje

Liczba wyświetleń: 13575
Utworzono dnia: 09.08.2022
Dokument wprowadził:
Barbara Paszkiewicz
Dokument opublikował:
Barbara Paszkiewicz

Historia publikacji

 • 21.11.2022 20:24, Barbara Paszkiewicz
  Edycja strony: Uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
 • 04.11.2022 23:43, Barbara Paszkiewicz
  Wyłączenie widoczności strony
 • 04.11.2022 23:27, Barbara Paszkiewicz
  Edycja strony: Uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności