Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejski Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Gdańsku

Dyrekcyjna 5 80-852 Gdańsk

 

Uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia

WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, wypełniony i podpisany przez opiekuna ustawowego, który przybędzie z dzieckiem na posiedzenie składu orzekającego
 • oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia wystawiony przez lekarza, pod opieką którego znajduje się dziecko
 • oświadczenie o miejscu pobytu stałego
 • oświadczenie o sprawowaniu władzy rodzicielskiej/opieki/kurateli
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca rozpoznanie choroby

UWAGA!
Zaświadczenie lekarskie jest ważne 30 dni od daty wystawienia.

Załączniki:

 • dokumenty medyczne potwierdzające rozpoznania schorzenia opisane przez lekarza w zaświadczeniu lekarskim o stanie zdrowia - oryginały lub ksero i oryginał (do wglądu) albo kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wystawcę dokumentu, notariusza lub pracownika Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 • odpis skrócony aktu urodzenia (do wglądu)

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Dokumentacja może zostać złożona w:
Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Dyrekcyjna 5
80-852 Gdańsk

 • osobiście
 • za pośrednictwem operatora pocztowego
 • za pośrednictwem kuriera
 • osoby trzeciej, której Wnioskodawca udostępni dokumentację w celu jej złożenia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Miesiąc od daty złożenia kompletu dokumentów

(UWAGA: ze względu na dużą liczbę wpływających obecnie wniosków, czas oczekiwania na załatwienie sprawy może się wydłużyć)

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wnioskodawca zawiadamiany jest listownie o terminie posiedzenia składu orzekającego.
Orzeczenie przesyłane jest wnioskodawcy drogą pocztową w ciągu 14 dni od daty posiedzenia składu orzekającego.

OPŁATY

brak

TRYB ODWOŁAWCZY

Istnieje możliwość odwołania się od otrzymanego orzeczenia do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w terminie 14 dni od daty odbioru decyzji. Odwołanie należy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera albo złożyć w Punkcie Obsługi Klienta zgodnie z pouczeniem zawartym w treści orzeczenia tj. za pośrednictwem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

DODATKOWE INFORMACJE

 1. O obowiązkowym lub nieobowiązkowym stawiennictwie osoby wnioskującej o orzeczenie na posiedzeniu składu orzekającego decyduje przewodniczący danej Komisji Orzekającej.
 2. Komunikat w sprawie ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności oraz kart parkingowych.
 3. Dla osoby, która ma ważne orzeczenie o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony, kolejny wniosek o orzeczenie można złożyć we właściwym według miejsca faktycznego stałego pobytu tej osoby Miejskim/Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności nie wcześniej niż w 30 dniu przed upływem ważności dotychczasowego orzeczenia (np. najwcześniej 2 października dla orzeczenia, którego ważność upływa 31 października, czy 1 września dla orzeczenia, którego ważność upływa 30 września).
  Podstawa prawna: § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
  Powyższe ograniczenie czasowe nie dotyczy osób, które składają wniosek o ponowne orzeczenie w związku ze zmianą stanu zdrowia (zarówno poprawą, jak i pogorszeniem) oraz osób, których przedłużona ważność orzeczeń została wynika z przepisów okołoCOVIDowych.

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia

Informacje

Liczba wyświetleń: 7908
Utworzono dnia: 09.08.2022
Dokument wprowadził:
Barbara Paszkiewicz
Dokument opublikował:
Barbara Paszkiewicz

Historia publikacji

 • 06.09.2023 19:42, Barbara Paszkiewicz
  Dodanie załącznika: Zaświadczenie lekarskie
 • 06.09.2023 19:42, Barbara Paszkiewicz
  Usunięcie załącznika: Zaświadczenie lekarskie
 • 06.09.2023 19:42, Barbara Paszkiewicz
  Dodanie załącznika: Zaświadczenie lekarskie